Muistisairaat asiakkaat


MUSIIKKITERAPIA MUISTISAIRAUKSIEN HOIDOSSA

Jo kohdussa ollessamme aistimme kuulon välityksellä ääniä ulkoisesta maailmasta äidin äänen ja muiden ulkoa tulevien äänien välityksellä. Elämän viime hetkillä, tajunnan tason jo hämärryttyä kuuloaisti on myös viimeinen joka sammuu. Vaikka vaikuttaisi siltä, että ihmiseen ei sairauden tai tajunnantason laskun vuoksi saada kontaktia, niin hän pystyy silti kuulon kautta aistimaan, mitä hänelle puhutaan.

Vanhuksilla musikaalisuus säilyy vaikka kognitiiviset taidot hiipuvat. Ikääntynyt ihminen pystyy edelleen nauttimaan ja tuottamaan musiikkia hyräilemällä, tunnistamalla sävelmiä ja tuttuja ääniä ja  tuottamalla ja kokemalla rytmejä. Näitä jäljellä olevia musiikillisia resursseja voidaan käyttää yksilöllisesti soveltaen. Musiikki voi tarjota mahdollisuuden kokemukseen, joka ei onnistu muilla keinoin tarjoamalla yhteyden omiin tunteisiin ei-verbaalin tunnetyöskentelyn kautta.

Musiikkiterapian tavoitteisiin vanhusten kohdalla vaikuttaa suuresti se, onko kyseessä muistava vai dementoitunut vanhus. Yleisiä tavoitteita muistavien vanhusten kohdalla on fysiologisen vaikutuksen, aktivoitumisen ja rentoutumisen  aikaansaaminen, työskentelyn helpottuminen, verbalisoinnin helpottuminen jolloin asiat on helpompaa pukea sanoiksi ja jakaa, ei- sanallinen vuorovaikutus ja siihen kuuluva hiljainen ymmärrys ja empatia, sosiaalinen vuorovaikutus yhdessä olemisen kokemisen kautta, onnistumisen kokeminen, tunteiden kokeminen ja jakaminen, oman elämän uudelleen arvioiminen ja muistelu ja älyllisesti stimuloivien kokemusten saaminen. Näiden kautta voidaan saavuttaa yksilöllisiä tavoitteita kuten mielialan kohentuminen, depressiivisyyden väheneminen, sosiaalisen vetäytymisen ehkäiseminen, voidaan aktivoida toimintaan, rohkaista leikkiin heittäytymiseen ja oman elämän arviointiin ja tukea musiikkiharrastusta.

Dementiapotilailla on yhteisenä piirteenä aivojen rappeutuminen taudin vaikeusasteesta riippumatta. Tästä seuraa erilaisia älyllisiä ja toiminnallisia häiriöitä. Puheen ymmärtäminen ja tuottaminen saattaa häiriintyä ja motoriset taidot häviävät vähitellen. Dementoituneiden vanhusten kohdalla yleisiä musiikkiterapeuttisia tavoitteita ovat mahdollisuuksien tarjoaminen, yhdessä olemisen kokemus, sosiaalinen vuorovaikutus, kommunikaatio musiikin, verbaalin ilmaisun ja emotionaalisen kokemisen kautta, kuulluksi tulemisen kokemus, onnistumisen kokemus, tunteiden ja merkityksellisyyden kokeminen, elämänlaadun kohentuminen ja hyvinvoinnin lisääntyminen. Yksilötasolla tavoitteina on mielialan kohentuminen ja depressiivisyyden väheneminen, sosiaalisen vetäytymisen ehkäisy, turvallisuuden tunteen lisääminen, jäsentyminen kaoottisuudesta, ymmärretyksi tulemisen ja tärkeäksi tuntemisen kokemus, musiikillinen muistelu ja korjaavien kokemusten mahdollisuus. Tärkeä tavoite on myös tukea sairauden takia muuttuneeseen elämäntilanteeseen sopeutumista.

Musiikkiterapia Melodiassa muistisairaiden musiikkiterapia suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen asiakkaan tarpeet ja haasteet huomioiden. Yhteistyö omaisten kanssa on tärkeää, sillä sitä kautta saadaan tietoa asiakkaan musiikillisesta historiasta ja mielimusiikista, jota terapiassa voidaan sitten hyödyntää. Musiikkiterapia Melodia tarjoaa muistisairaille asiakkaille sekä ryhmämuotoista että yksilöterapiaa.