Sensomotorinen kuntoutus


Musiikkiterapia Melodia tarjoaa myös sensomotorista kuntoutusta, jolla voidaan hoitaa lasten oppimis-, keskittymis- ja aistiyliherkkyysongelmia. Sensomotoriset harjoitukset ovat fyysisiä aistitoimintoja kehittäviä ja integroivia harjoitussarjoja joilla pyritään lapsen normaalin kehityskaavan toteuttamiseen.

Nämä harjoitteet sopivat myös aivohalvauskuntoutujille terapeutin ohjaamina. Harjoitteilla pyritään tehostamaan aivojen ristikkäisaktivaatiota ja tasapainoaistin toimintaa.

Sensomotorinen kuntoutus on oppimisvaikeuksien, keskittymisvaikeuksien ja aistiyliherkkyyksien hoitoon tarkoitettu aistiharjoitusohjelma. Lapsi voi olla motorisesti levoton, hänellä voi olla puristava kynäote ja huono käsiala. Aistiyliherkkyys voi ilmetä herkkyytenä koville äänille, valoherkkyytenä, tuntoaistin herkkyytenä, haju- ja makuherkkyytenä tai sosiaalisena jännittämisenä tai vetäytymisenä. Lapsella voi olla kielenkehityksen tai puheentuoton ongelmia, muistiongelmia ja hitautta lukemaan oppimisessa.

Näiden kaikkien taustalla on usein varhaiskehityksen lievä keskeneräisyys (varhaisrefleksien jäänteet) jotka voivat aiheuttaa ongelmia lapsen kehitykseen. Taustalla näissä on usein monen osaongelman yhteisvaikutus. Varhainen kehityskaava vauva-aikana voi jää keskeneräiseksi. Tämä voi näkyä käytännössä esimerkiksi siinä, että vauva ei ryömi ja konttaa ”oikeaoppisesti”, nousee hyvin varhain seisomaan ja kävelemään, on hyvin aisti(yli)herkkä tai on esimerkiksi vieraissa tilanteissa hyvin arka ja muutosherkkä. Mitä useampi aisti toimii sitten vielä puutteellisesti, sitä vaikeampi lapsen on keskittyä oleelliseen.

Kysy lisätietoa sensomotorisesta kuntoutuksesta info@musiikkiterapiamelodia.fi tai 040 5045 456.